Avís legal

El titular del domini a Internet www.minhafp.gob.es és el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, i en aquest avís legal es recullen les condicions generals d'ús i accés.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i expressa de les condicions generals publicades en el moment en què l'usuari hi accedeix, sens perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels continguts o serveis. Com que l'actualització de la informació i dels serveis no és immediata, hi pot haver desfasaments, per la qual cosa us suggerim que comproveu sempre la vigència i l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts.

 • Condicions generals d'ús del portal web

  La informació obtinguda a través d'aquest lloc web i de les respostes a les qüestions plantejades en les seves bústies té caràcter general, a més de suposar una atenció al ciutadà en els termes establerts a l'article 4 del Reial decret 208/1996. Per això, no se'n derivarà cap efecte jurídic vinculant.

  Per tal de millorar les prestacions del web, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del lloc, de manera unilateral, en qualsevol moment, i sense notificació prèvia als usuaris.

  • Links i hiperenllaços

   Aquestes modificacions podran afectar als hiperenllaços del web, dirigint a pàgines de tercers. El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions o els serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, perquè les pàgines no li pertanyen, ni revisa els continguts, de caràcter exclusivament informatiu i que no impliquen necessàriament una relació amb les persones o les entitats titulars.

   Respecte a l'enllaç del mateix domini, l'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i el propietari del web en el qual s'hi estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el ministeri autoritza expressament l'hiperenllaç, ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o disponibles al web des del qual s'hi estableix.

   El ministeri no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat dels continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari o usuària assumeixen les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés al lloc, sota la seva exclusiva responsabilitat.

   La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, excepte aquells que formin part d'ell mateix.

   La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il•lícits, contraris a la moral i als bons costums acceptats generalment, ni a qualsevol dret de tercers.

  • Versió multillenguatge

   D'acord amb l'article 3 de la Constitució espanyola i els estatuts d'autonomia corresponents, el web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública està traduït a diverses llengües de l'Estat espanyol, oficials en els territoris respectius. Les llengües són el català, l'èuscar i el gallec. També està traduït a una llengua estrangera (anglès).

   El contingut del portal està traduït a diferents nivells, exclosos el canal Premsa i els apartats Destacat i Actualitat de la home, donada la immediatesa dels canvis plantejats, així com les normes jurídiques.

   En el cas de la versió anglesa, els convenis per evitar la doble imposició que apareixen en aquest portal web tenen caràcter merament informatiu, atès que no es tracta de la versió oficial que es custodia a l'Oficina de Tractats del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

   S'adverteix que pot existir un desfasament entre la versió en castellà i la de les altres llengües, derivat del mateix procés de traducció.

 • Condicions generals de reutilització

  • Obligatorietat de les condicions generals

   Les condicions generals actuals, disponibles permanentment a www.datos.gob.es/avisolegalAbre nueva ventana, vincularan a qualsevol agent reutilitzador, pel sol fet de fer ús dels documents sotmesos a elles. A aquests efectes, s'entén per agent reutilizador tota persona, física o jurídica, que reutilitza informació del sector públic, ja sigui per a fins comercials.

  • Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel•lectual.

   Les actuals condicions generals permeten la reutilització, per a usos comercials o no, dels documents sotmesos a elles. S'entén per reutilització l'ús de documents que estan en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i demés organismes i entitats del sector públic estatal a què es refereix l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitat comercial o no, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a tall il•lustratiu, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

   El concepte de document és l'establert a l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, de manera que comprèn tota la informació, sigui quin sigui el seu suport, material o electrònic, així com la forma d'expressió utilitzada, gràfica, sonora o en imatge. Conseqüentment, també s'inclouen les dades en els nivells més desagregats o "en brut".

   Així mateix, aquesta autorització comporta, si s'escau, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel•lectual corresponents a aquests documents, autoritzant les activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i format, per a tothom i pel termini màxim permès per la llei.

  • Condicions generals per a la reutilització.

   Per a la reutilització dels documents sotmesos a elles, s'apliquen les condicions generals següents:

   1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
   2. S'ha d'esmentar la font dels documents objecte de la reutilització, que es pot fer de la manera següent: "Font de les dades: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública"
   3. Cal esmentar la data de la darrera actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre i quan estigués inclosa en el document original.
   4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme.
   5. S'han de conservar, i no alterar ni suprimir, les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables, incloses, si s'escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.
  • Exclusió de responsabilitat.

   La utilització dels conjunts de dades la realitzaran els usuaris o agents de la reutilització, pel seu compte i risc. Només ells respondran front a tercers pels  danys que se'n poguessin derivar.

   El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors, ni tampoc dels danys soferts o les pèrdues econòmiques que, directament o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades.

   El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública no garanteix la continuïtat de la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió.

  • Responsabilitat de l'agent reutilizador.

   L'agent reutilizador està sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador previst a l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

 • Drets de propietat intel•lectual i industrial sobre el disseny, els logos i altres imatges del web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Frames.

  Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logotips, les marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública o als seus organismes, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. Aquesta protecció afecta igualment a les imatges contingudes.

  El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queden prohibits totalment, llevat que hi hagi una autorització expressa del ministeri. La llicència d'ús dels elements especificats en aquest apartat del portal, atorgada a l'usuari, es limita a la descàrrega i a l'ús privat del contingut, sempre i quan romangui íntegre.

  El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública declara el seu respecte als drets de propietat intel•lectual i industrial de tercers. Per això, si considereu que aquest lloc pogués estar vulnerant els vostres drets, us agrairem que es poseu en contacte amb nosaltres a través del webmaster del portal, a l' adreça de correu electrònic següent: sugerencias.portal@minhafp.es

  El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

 • Protecció de dades de caràcter personal.

  Les dades personals sol•licitades en els serveis de bústies i subscripcions d'aquest web s'inclouen en fitxers sotmesos al que disposen la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament.

  D'acord amb les indicacions recollides en cada una de les bústies i/o formularis de subscripció, l'usuari o la usuària podran exercir els drets d'accés, rectificació i/o cancel•lació.

 • Estadístiques d'ús del lloc

  El portal web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques utilitza l'aplicació Webtrends, que instal•la cookies temporalment, amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic, com per exemple el nombre de visites per pàgines, hores i dies.

  Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per registrar la seva activitat en el web. Una cookie no identifica una persona, sinó una combinació ordinador-navegador-usuari, té una vigència temporal limitada i, en cap cas, s'utilitza per recollir informació de caràcter personal.

  El Ministeri d'Hisenda i Funció Púbilca segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Concretament, les galetes (cookies) que s'instal•larien serien les següents:

Cookie Nombre Finalidad Más información
Webtrends WT_FPC La First Party Cookie de Webtrends, generada pel codi JavaScript per a la identificació dels visitants, es compon de la IP més el timestamp. En cap cas emmagatzemen informació personal. Más informaciónAbre nueva ventana
Webtrends WEBTRENDS_JD La genera el servidor d'SDC, és una third party cookie, i s'utilitza per ajudar la consecució del tracking cros-domain. En cap cas emmagatzemen informació personal. Más informaciónAbre nueva ventana

Per navegar pel portal del ministeri no cal que permeteu la instal•lació d'aquestes cookies, i les podeu deshabilitar directament.

 • Llei aplicable i jurisdicció. En cas de disputa o conflicte en la interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, s'aplicarà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir visitant el portal o fent ús dels seus serveis, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i als tribunals del domicili d'aquests últims, sempre que sigui en territori espanyol.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius