Aviso legal

O dominio en internet www.minhap.gob.es, é titularidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e no presente aviso legal recóllense as condicións xerais do seu uso e acceso.

O uso deste sitio web implica a expresa e plena aceptación das presentes condicións xerais na versión publicada no momento no que o usuario acceda a este, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos contidos ou servizos do sitio web. En todo caso, a actualización da información e servizos non é inmediata, polo que poden existir desfases nesta. Suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recollidos nesta.

 • Condicións xerais de uso do portal web

  A información obtida a través deste sitio web e das respostas ás cuestións expostas nas súas caixas de correo, cumpre unha función de información xeral; e atención ao cidadán  nos termos establecidos no artigo 4 do Real decreto 208/1996, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante ningún.

  Coa finalidade de mellorar as prestacións do sitio web, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación aos usuarios a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral."

  • Links e hiperenlaces

   Estas modificacións poderán afectar aos hiperenlaces contidos no sitio web, que poden dirixir ás páxinas web de terceiros. O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, cuxas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos, que terán exclusivamente carácter informativo e que non necesariamente implican relación coas persoas ou entidades titulares de tales contidos ou dos sitios donde se atopen.

   Respecto ao enlace do propio dominio, o establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte deste dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio autorizou expresamente o hiperenlace nin que supervisou ou asumiu de calquera maneira os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web dende a que se establece o hiperenlace.

   O Ministerio non se responsabiliza en modo ningún nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos nos que o establecemento do hiperenlace poida ofrecer. O usuario ou a usuaria asumen baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web do hiperenlace.

   A páxina web na que se estableza o hiperenlace non poderá conter ninguna marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, agás aqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace.

   A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados, así como tampouco incluirá contidos contrarios a calquera dereito de terceiros.

  • Versión multilinguaxe

   O portal web do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, segundo o establecido no artigo 3 da Constitución española de 1978 e os seus estatutos de autonomía. As linguas son o catalán, o éuscaro e o galego. Tamén está traducido a unha lingua extranxeira (inglés).

   O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade.  Exclúese da  tradución a canle Prensa e os apartados de Destacado e Actualidade da Home do portal, dada a inmediatez dos cambios expostos neste, así como as normas xurídicas.

   Os contidos deste sitio web foron escritos orixinalmente en castelán, e traducidos para a súa conveniencia usando ferramentas de tradución automática no caso do catalán e do galego, polo que poden conter erros. Advírtese que con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas.

   O texto oficial desta páxina web é a versión en castelán. Se xurdise algunha dúbida ou pregunta con respecto á exactitude da información contida en calquera parte do texto traducido neste sitio, por favor consulte a versión oficial en castelán.

 • Condicións xerais de reutilización

  • Obrigatoriedade das condicións xerais

   As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo www.datos.gob.es/avisolegal, vincularán a calquera axente reutilizador polo simple feito de empregar os documentos sometidos a elas. Para estes efectos enténdese por axente reutilizador toda persoa, física ou xurídica que reutilice información do sector público, xa sexa para fins comerciais ou non comerciais.

  • Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos da propiedade intelectual.

   As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o emprego de documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que o devandito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

   O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe empregada, incluíndo, en consecuencia, tamen os datos nos seus niveis máis desagregados ou "en bruto".

   Esta autorización leva consigo, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos da propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en cualquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

  • Condicións xerais para a reutilización..

   Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

   • Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.

   • Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: "Orixe dos datos: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas"

   • Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre e cando estivese incluída no documento orixinal.

   • Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabo con ela.

   • Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no  documento posto a disposición para a súa reutilización.

  • Exclusión de responsabilidade

   A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros polos danos que puidesen derivarse dela .

   O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou podan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

   O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

  • Responsabilidade do axente reutilizador.

   O axente reutilizador atópase sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da  información do sector público.

 • Dereitos da propiedade intelectual e industrial sobre o deseño, logos e outras imaxes do portal web do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Frames.

  Tanto o deseño do portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas e demais distintivos que aparecen neste pertencen ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ou os seus organismos e están protexidos polos correspondentes dereitos da propiedade intelectual e industrial. Esta protección afecta igualmente ás imaxes contidas neste.

  O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade semellante ou análoga, queda totalmente prohibida agás que medie expresa autorización deste Ministerio. A licenza de uso dos elementos especificados neste apartado deste portal, outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do devandito contido e o uso privado deste, sempre que os devanditos contidos permanezan íntegros.

  O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas declara o seu respecto aos dereitos da  propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, considérase que este sitio poidera vulnerar os seus dereitos, agradecerémoslle que se poña en contacto connosco a través do webmaster do portal, no seguinte enderezo de correo electrónico: sugerencias.portal@minhap.es O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas prohíbe expresamente a realización de "framings" ou o emprego por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal.

 • Protección de datos de carácter persoal.

  Os datos persoais solicitados nos servizos de caixas do correo e subscricións desta web inclúense en ficheiros sometidos ao disposto na Lei orgánica de protección de datos 15/1999 e no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento desta .

  O usuario ou a usuaria poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación e/ou cancelación conforme ás especificacións recollidas en cada unha das caixas de correo e/ou formularios de subscrición.

 • Estatísticas de uso do sitio

  O portal web do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas utiliza a aplicación Webtrends, que instala cookies temporalmente, coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. Por exemplo, número de visitas por páxinas, horas e días de visita,…

  As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web. Unha cookie non identifica a unha persoa, senon a unha combinación de computador-navegador-usuario, teñen unha vixencia temporal limitada e en ningún caso, empréganse para recoller información de carácter persoal.

  O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas segue a regulación legal e as directrices nesta materia da Axencia Española de Protección de Datos.

  En concreto, as cookies que se instalarían serían as seguintes:

CookieNombreFinalidadMás información
WebtrendsWT_FPCNa First Party Cookie de Webtrends, xerada polo código JavaScript para a identificación dos visitantes, componse da IP máis o timestamp. En ningún caso almacenan información persoal. Más informaciónAbre nueva ventana
WebtrendsWEBTRENDS_JDXéraa o servidor de SDC, é unha third party cookie, utilízase para axudar a conseguir o tracking cros-domain. En ningún caso almacenan información persoal. Más informaciónAbre nueva ventana
 • Para navegar polo portal do Ministerio non é necesario que vostede permita a instalación destas cookies: vostede pode deshabilitalas directamente no  seu navegador.

 • Lei aplicable e xurisdición.

  A lei aplicable no caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos deste portal será a lei española. Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao portal ou o uso dos seus servizos, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e o usuario ou a usuaria acordan someterse aos xuíces e tribunais do domicilio do usuario ou usuaria, sempre que estea situado no territorio español.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos